Git

Git 历史记录清洗

当在公网环境下使用 git 仓库不小心把敏感信息提交上去时,则可以使

Git 文件忽略

删除仓库文件 当不小心提交了不应提交的文件后,可以用此方法处理

Git的基本操作

设置基本配置 让Git显示颜色,会让命令输出看起来更醒目: $ git